Ngày 25/7/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 121/2007/NĐ-CP quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các nhà đầu tư tại Việt Nam trong hoạt động dầu khí.

Ngày 25/7/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 121/2007/NĐ-CP quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các nhà đầu tư tại Việt Nam trong hoạt động dầu khí, áp dụng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã; doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập theo Luật Đầu tư nước ngoài chưa đăng ký lại theo Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư; hộ kinh doanh và cá nhân Việt Nam.

Dự án dầu khí được hình thành thông qua một trong các hình thức: ký kết hợp đồng dầu khí, chuyển nhượng quyền lợi tham gia vào hợp đồng dầu khí, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ công ty. Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đầu tư đối với các dự án dầu khí có sử dụng vốn Nhà nước từ 1.000 tỷ đồng trở lên hoặc vốn của các thành phần kinh tế từ 3.000 tỷ đồng trở lên. Các dự án đầu tư được chấp thuận dưới hình thức Giấy chứng nhận đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp theo hai quy trình: đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án dầu khí có quy mô vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng; thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có quy mô vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên. Nhà đầu tư được phép thành lập hoặc tham gia thành lập doanh nghiệp mới tại Việt Nam, tại nước tiếp nhận đầu tư hoặc ở nước thứ ba để chuẩn bị đầu tư hoặc thực hiện hoạt đồng hình thành dự án dầu khí hoặc dự án triển khai dự án dầu khí.

Nghị định được đăng Công báo ngày 10/8/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article