Ngày 25/7/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 119/2007/QĐ-TTg về việc thành lập Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Ngày 25/7/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 119/2007/QĐ-TTg về việc thành lập Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Nguồn vốn và hoạt động của quỹ được hình thành từ Ngân sách Nhà nước cấp, nguồn tài trợ, viện trợ và đóng góp của cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài và các nguồn khác. Quỹ là tổ chức tài chính trực thuộc Bộ Ngoại giao, có tư cách pháp nhân và con dấu riêng, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận.

Quyết định được đăng trên Công báo ngày 9/8/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article