Liên Bộ Tư pháp và Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung và việc thanh lý Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Liên Bộ Tư pháp và Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTP hướng dẫn chi tiết một số vấn đề về nội dung hợp đồng và việc thanh lý Hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Thông tư hướng dẫn về hình thức của Hợp đồng bảo lãnh, phạm vi bảo lãnh, quyền và nghĩa vụ các bên trong Hợp đồng, thời hạn thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh, xử lý tài sản của bên bảo lãnh v.v… Thời hạn thanh lý Hợp đồng bảo lãnh là 30 ngày, kể từ ngày Hợp đồng bảo lãnh chấm dứt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Việc thanh lý Hợp đồng bảo lãnh phải làm thành văn bản.

Thông tư được đăng Công báo ngày 26/7/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Thông tư liên tịch số 06/2006/TTLT-BLĐTBXH-BTP ngày 7/7/2006 hướng dẫn việc bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article