được Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 4/4/2007, đăng Công báo ngày 30/7/2007 (các số từ 514-517) và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

được Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 4/4/2007, đăng Công báo ngày 30/7/2007 (các số từ 514-517) và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Quy chế quy định về giấy phép thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán, những thay đổi sau khi cấp giấy phép thành lập và hoạt động, tổ chức của công ty chứng khoán, quản lý an toàn tài chính, hoạt động của công ty chứng khoán (nghiệp vụ tự doanh chứng khoán, nghiệp vụ môi giới chứng khoán, nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán v.v…), chế độ báo cáo-lưu trữ-công bố thông tin của công ty chứng khoán.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article