Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 17/2007/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, hồ sơ chào bán chứng khoán ra nước ngoài, hồ sơ chào bán cổ phiếu, hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng, hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đại chúng, cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán ra công chúng.

Thi hành Luật Chứng khoán và Nghị định Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 17/2007/TT-BTC hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng, hồ sơ chào bán chứng khoán ra nước ngoài, hồ sơ chào bán cổ phiếu, hồ sơ chào bán trái phiếu ra công chúng, hồ sơ đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đại chúng, cổ phiếu công ty đầu tư chứng khoán ra công chúng.

 Thông tư được đăng Công báo ngày 29/7/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article