Ngày 11/7/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

Ngày 11/7/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 117/2007/NĐ-CP về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch.

Hoạt động cấp nước là loại hình sản xuất, kinh doanh chịu sự kiểm soát của Nhà nước. Nhà nước khuyến khích các thành phần kinh tế, cộng đồng xã hội tham gia đầu tư phát triển và quản lý hoạt động cấp nước. Thành lập Quỹ quay vòng cấp nước do Ngân hàng Phát triển Việt Nam quản lý nhằm tạo nguồn tài chính ưu đãi, sẵn có cho các dự án đầu tư phát triển cấp nước đô thị nhỏ và khu dân cư tập trung. Các dự án đầu tư xây dựng cấp nước được miễn tiền sử dụng đất, được Nhà nước hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ngoài hàng rào như cấp điện, đường, hỗ trợ chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng v.v…Việc chuyển nhượng một phần hay toàn bộ quyền kinh doanh dịch vụ vấp nước của một đơn vị cấp nước cho các tổ chức, cá nhân khác phải có ý kiến chấp thuận của UBND hoặc cơ quan được ủy quyền đã ký Thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước với đơn vị cấp nước đó. Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành khung giá nước sạch sinh hoạt trên phạm vi toàn quốc. UBND cấp tỉnh phê duyệt phương án giá nước và ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn do mình quản lý, phù hợp với khung giá do Bộ Tài chính ban hành. Đơn vị cấp nước tự quyết định giá nước sạch bảo đảm phù hợp với phương án giá nước đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt. Giá nước sạch bán buôn do đơn vị cấp nước bán buôn và đơn vị cấp nước bán lẻ tự thỏa thuận.

Nghị định được đăng Công báo ngày 2/8/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article