Ngày 9/7/2007, Bộ Văn hóa-Thông tin đã ban hành Quyết định số 20/2007/QĐ-BVHTT về việc bải bỏ một số quy định về thủ tục trong hồ sơ xin giấy phép để thực hiện thủ tục một cửa tại Bộ Văn hóa-Thông tin.

Ngày 9/7/2007, Bộ Văn hóa-Thông tin đã ban hành Quyết định số 20/2007/QĐ-BVHTT về việc bải bỏ một số quy định về thủ tục trong hồ sơ xin giấy phép để thực hiện thủ tục một cửa tại Bộ Văn hóa-Thông tin.

Theo Quyết định, các thủ tục nộp văn bản xác nhận và đề nghị của Bộ Ngoại giao nước ta trong hồ sơ xin giấy phép thu chương trình truyền hình của nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh quy định tại Quyết định số 18/2002/QĐ-BVHTT ngày 29/7/2002; văn bản chấp thuận của Bộ Ngoại giao nước ta trong điều kiện cấp giấy phép và hồ sơ xin cấp giấy phép cung cấp thông tin trên internet quy định tại Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2002; văn bản chấp thuận của Bộ Ngoại giao nước ta trong điều kiện cấp giấy phép và hồ sơ xin cấp giấy phép xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí quy định tại Quyết định số 28/2002/QĐ-BVHTT ngày 22/11/2002 được bãi bỏ.

Quyết định được đăng Công báo ngày 24/7/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article