Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2010 góp phần thực hiện mục tiêu chung của nền kinh tế về bảo đảm việc làm và giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống dưới 5% vào năm 2010.

Theo Quyết định số 101/2007/QĐ-TTg ngày 6/7/2007, Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2010 góp phần thực hiện mục tiêu chung của nền kinh tế về bảo đảm việc làm và giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị xuống dưới 5% vào năm 2010. Đến năm 2010, Chương trình sẽ tạo việc làm cho 2-2,2 triệu lao động (1,7-1,8 triệu việc làm trong nước, 40-50 vạn lao động làm việc ở nước ngoài), xây dựng và đưa vào sử dụng trang web về thị trường lao động vào năm 2008. Nhà nước thực hiện cho vay ưu đãi với lãi suất thấp đối với người thất nghiệp, người thiếu việc làm, các hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, trang trại, làng nghề có khả năng tạo nhiều việc làm mới v.v… Chương trình có 3 dự án: vay vốn tạo việc làm, hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, hỗ trợ phát triển thị trường lao động. Tổng nguồn vốn cho Chương trình là 5.985 tỷ đồng, không kể nguồn vốn hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Quyết định trên được đăng Công báo ngày 24/7/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article