được ban hành tại Quyết định số 24/2007/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 7/6/2007.

Ngày 7/6/2007, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 24/2007/QĐ-NHNN ban hành Quy chế cấp phép thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần.

Theo Quy chế, các ngân hàng thương mại cổ phần phải đáp ứng các điều kiện về vốn điều lệ, cổ đông và cổ đông sáng lập, mức sở hữu cổ phần, Điều lệ, đề án thành lập và quy định nội bộ về tổ chức và hoạt động để được cấp giấy phép. Quy chế đưa ra các điều kiện, tiêu chuẩn đối với người quản lý, điều hành ngân hàng, trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ kế toán trưởng, giám đốc các sở giao dịch, chi nhánh và công ty trực thuộc của ngân hàng, thành viên hội đồng quản trị (HĐQT), ban kiểm soát, tổng giám đốc, giám đốc. Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên Ban kiểm soát của ngân hàng, người quản lý của tổ chức tín dụng khác (trừ trường hợp đó là công ty trực thuộc). Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc không được đồng thời là Chủ tịch HĐQT của tổ chức tín dụng khác (trừ trường hợp đó là công ty trực thuộc) v.v… Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định việc cấp giấy phép.

Quyết định được đăng Công báo ngày 5/7/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article