Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 45/2007/QĐ-BTC ban hành Quy chế thành lập và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán.

Ngày 5/6/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 45/2007/QĐ-BTC ban hành Quy chế thành lập và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán, quy định việc huy động vốn, thành lập và quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán dạng đóng, Quỹ thành viên và các hoạt động liên quan tới hoạt động quản lý Quỹ của Công ty quản lý quỹ, Ngân hàng lưu ký, Ngân hàng giám sát trên lãnh thổ Việt Nam.

Quyết định quy định cụ thể về quỹ đầu tư chứng khoán, ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký, thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm.

Quyết định được đăng Công báo ngày 21/7/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article