Hoạt động in này đã được Chính phủ quy định tại Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007.

Hoạt động in này đã được Chính phủ quy định tại Nghị định 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007.

Hoạt động in là hoạt động sản xuất, kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân hoạt động in phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 08/2001/NĐ-CP quy định về điều kiện an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Nếu tham gia hoạt động in sản phẩm báo chí, tem chống giả, in gia công cho nước ngoài cần có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp. Việc nhập khẩu thiết bị ngành in không phải xin phép, trừ trường hợp nhập khẩu máy photocopy màu. Cơ quan, tổ chức sử dụng máy photocopy màu phải đăng ký sử dụng với cơ quan quản lý nhà nước. Khi thanh lý, phải thông báo bằng băn bản cho cơ quan quản lý đã đăng ký thiết bị đó. Khi thay đổi cơ quan chủ quản, chia tách hoặc sáp nhập, thay đổi tên gọi, trụ sở, thay đổi giám đốc hoặc chủ sở hữu, cơ sở in phải xin giấy phép hoạt động in phải làm thủ tục đổi Giấy phép hoạt động in theo quy định tại Điều 6, Điều 7 Nghị định này. Khi tuyên bố phá sản, giải thể, cơ sở in phải nộp lại Giấy phép hoạt động in cho cơ quan quản lý nhà nước đã cấp giấy phép đó trong vòng 7 ngày kể từ ngày tuyên bố phá sản, giải thể.

Nghị định được đăng Công báo ngày 13/7/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article