Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành tạm thời hệ thống biểu mẫu báo cáo về xây dựng và phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế tại áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành tạm thời hệ thống biểu mẫu báo cáo về xây dựng và phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế tại áp dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc tại Quyết định số 633/2007/QĐ-BKH ngày 18/6/2007.

Quyết định được đăng Công báo ngày 20/7/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article