Ngày 22/5/2007, Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định số 11/20078/QĐ-BTM sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Ngày 22/5/2007, Bộ Thương mại đã ban hành Quyết định số 11/20078/QÐ-BTMsửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu ban hành kèm theo Quyết định số 1505/2003/QĐ-BTM ngày 17/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định số 55/2007/NĐ-CP được kinh doanh bán buôn, bán lẻ xăng dầu trên thị trường nội địa dưới hình thức đại lý theo quy định của Quy chế này và chịu trách nhiệm về giá cả, số lượng, chất lượng xăng dầu bán ra theo các cam kết trong hợp đồng đại lý. Tổng đại lý chỉ ký hợp đồng với một doanh nghiệp xăng dầu đầu mối. Doanh nghiệp xăng dầu đầu mối chỉ được giao xăng dầu cho các doanh nghiệp trong hệ thống đại lý của mình bán dưới hình thức đại lý và theo đúng hợp đồng đại lý đã ký kết. Tại một cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu chỉ được bán xăng, dầu của một doanh nghiệp xăng dầu đầu mối. Trên cơ sở giá bán xăng dầu và quyền hạn của doanh nghiệp xăng dầu đầu mối quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 55/2007/NĐ-CP, doanh nghiệp xăng dầu đầu mối quyết định giá bán cụ thể, bao gồm: giá giao tại kho của doanh nghiệp xăng dầu đầu mối; giá bán lẻ tại các cửa hàng, trạm bán lẻ trực thuộc doanh nghiệp xăng dầu đầu mối và tại các đại lý bán lẻ trong toàn bộ hệ thống phân phối xăng dầu của mình.

Quyết định trên được đăng Công báo ngày 21/6/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article