Liên Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quy định về việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngày 4/9/2007, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư liên tịch số 17/207/TTLT-BLĐTBXH-NHNN quy định việc quản lý và sử dụng tiền ký quỹ của doanh nghiệp và tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam theo mức quy định của Chính phủ trong từng thời kỳ tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính và được hưởng lãi suất tiền gửi theo thỏa thuận giữa hai bên.  Người lao động  nộp tiền kỹ quỹ vào tài khoản tiền ký quỹ được doanh nghiệp mở tại ngân hàng. Thông tư quy định việc sử dụng tiền ký quỹ, tất toán tài khoản ký quỹ của doanh nghiệp.

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/9/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Thông tư số 02/2004/TT-NHNN ngày 19/5/2004 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article