Ngày 5/9/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2007/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương đối với công ty mẹ do Nhà nước làm chủ sở hữu và các công ty con trong Tập đoàn kinh tế.

Ngày 5/9/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2007/NĐ-CP quy định chế độ tiền lương đối với công ty mẹ do Nhà nước làm chủ sở hữu và các công ty con trong Tập đoàn kinh tế.

Nhà nước quy định chế độ tiền lương đối với công ty mẹ và công ty con trong Tập đoàn kinh tế. Công ty mẹ hướng dẫn, quản lý tiền lương đối với các công ty con. Đối với công ty ở nước ngoài, việc xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, xác định quỹ tiền lương, tiền thưởng theo quy định của pháp luật nước sở tại. Riêng đối với công ty ở nước ngoài do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ thì báo cáo công ty mẹ thang lương, bảng lương, phụ cấp lương, quỹ tiền lương, quỹ tiền thưởng để thẩm định trước khi thực hiện.

Nghị định được đăng Công báo ngày 16/9/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article