Ngày 29/8/2007, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 01/2007/QĐ-BCT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.

Ngày 29/8/2007, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 01/2007/QĐ-BCT hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2007/NĐ-CP ngày 18/7/2007 của Chính phủ về sản xuất và kinh doanh thuốc lá.

Tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế chỉ được kinh doanh, chế biến nguyên liệu thuốc lá khi có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Sở Công nghiệp cấp tỉnh cấp. Giấy chứng nhận này có thời hạn 5 năm. Trước thời điểm hết hiệu lực, thương nhân phải có văn bản đề nghị cấp lại gửi về Sở Công nghiệp để xem xét cấp lại. Chỉ những doanh nghiệp được Bộ Công thương cấp giấy phép mới được sản xuất sản phẩm thuốc lá. Quyết định quy định cụ thể điều kiện để được cấp các giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá,  chế biến nguyên liệu thuốc lá, giấy phép sản xuất thuốc lá. Chỉ  cho phép đầu tư nước ngoài sản xuất sản phẩm thuốc lá trên cơ sở liên doanh, hợp tác với doanh nghiệp đã có giấy phép sản xuất thuốc lá và không được vượt quá năng lực sản xuất ghi trong giấy phép. Máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá, nguyên liệu thuốc lá là các loại hàng hóa nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công thương. Tổ chức, cá nhân không có giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá, giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá không được sử dụng máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá dưới mọi hình thức.

Quyết định được đăng Công báo ngày 10/9/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây về sản xuất và kinh doanh thuốc lá trái với quy định của Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article