Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 144/2007/QĐ-TTg ngày 31/8/2007 về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.

Quỹ được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động (được thành lập theo Quyết định số 163/2004/QĐ-TTg ngày 8/9/2004 của Thủ tuớng Chính phủ) nhằm phát triển và mở rộng thị trường lao động ngoài nước, nâng cao chất lượng nguồn lao động, hỗ trợ giải quyết rủi ro cho người lao động và doanh nghiệp. Quỹ do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quản lý thông qua Hội đồng quản lý và Ban Điều hành Quỹ.

Nguồn vốn của Quỹ được hình thành từ hỗ trợ ngân sách nhà nước, đóng góp của doanh nghiệp (1% số tiền thu dịch vụ hàng năm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài), người lao động đi làm việc ở nước ngoài (100.000 đồng/người/hợp đồng) và từ số dư Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động chuyển sang. Trường hợp doanh nghiệp cử cán bộ ra nước ngoài để giải quyết rủi ro cho người lao động bị chết trong thời gian làm việc ở nước ngoài, doanh nghiệp được hỗ trợ 01 vé máy bay (một lượt) từ Việt Nam đến nước người lao động làm việc. 

Quyết định được đăng Công báo ngày 10/9/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định số 163/2004/QĐ-TTg nói trên bị thay thế bởi Quyết định này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article