Tại Hội nghị phát triển dân doanh giai đoạn 2007-2010, tổ chức tại Hà Nội tháng 9/2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đưa ra một số kiến nghị, giải pháp có thể triển khai ngay nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính áp dụng đối với doanh nghiệp và xây dựng một số chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Tại Hội nghị phát triển dân doanh giai đoạn 2007-2010, tổ chức tại Hà Nội tháng 9/2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có các Báo cáo về tình hình doanh nghiệp dân doanh và giải pháp phát triển giai đoạn 2007-2010; Báo cáo về đơn giản hóa thủ tục hành chính cho doanh nghiệp trong việc đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và cấp giấy phép khắc dấu; Báo cáo về nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp – Thực trạng và giải pháp; Báo cáo về một số nội dung của Nghị định số 90/2001/NĐ-CP dự kiến sửa đổi bổ sung. Đồng thời, Bộ đưa ra một số kiến nghị, giải pháp có thể triển khai ngay nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính áp dụng đối với doanh nghiệp và xây dựng một số chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nhằm tiếp tục cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh, giảm thiểu các thủ  tục gia nhập thị trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã kiến nghị các bước cải cách thủ tục hành chính gia nhập thị trường theo mô hình “một cửa liên thông” trong ba khâu quan trọng (đăng ký kinh doanh, khắc dấu và đăng kỹ mã số thuế) như sau: 1) Bước đầu tạo lập mối liên kết và phối hợp thực hiện giữa các cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh, khắc dấu, mã số thuế (hiện đang được thực hiện); 2) Xóa bỏ những khâu công việc, thủ tục bất hợp lý, giảm bớt các giấy tờ không cần thiết cho doanh nghiệp (trong điều kiện chưa tin học hóa); 3) Thực hiện cơ chế đăng ký kinh doanh hợp nhất (trong điều kiện cơ quan đăng ký kinh doanh, thuế và công an đã nối mạng thông tin với nhau).

Nhằm giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, Bộ đưa ra giải pháp tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp (soạn thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, rà soát và bãi bỏ những văn bản quy định về điều kiện kinh doanh ở tất cả các cấp đã ban hành chưa phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp v.v…).

Về Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004-2008 theo Quyết định số 143/2004/QĐ-TTg ngày 10/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ đề nghị các địa phương bố trí nhiệm vụ này vào kế hoạch hằng năm và thực hiện trên cơ sở định hướng Kế hoạch 5 năm phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa 2006-2010 mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 236/2006/QĐ-TTg ngày 23/10/2006.

Về hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ kiến nghị: nâng cao khả năng cung cấp thông tin và mở rộng hệ thống Trung tâm thông tin tín dụng trên cả nước; sớm thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần doanh nghiệp nhỏ và vừa tập trung thực hiện cho vay dài hạn các dự án của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển; thành lập các quỹ đầu tư để tăng cường hỗ trợ đầu tư vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm cả quỹ đầu tư mạo hiểm dành cho sản phẩm mới sử dụng các kết quả nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ, kỹ thuật được chuyển giao; áp dụng các hình thức thế chấp bằng tài sản đang đầu tư của dự án v.v…

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article