Ngày 21/8/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 74/2007/QĐ-BTC về chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Ngày 21/8/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 74/2007/QĐ-BTC về chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

Chế độ kế toán này gồm 4 phần: hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống báo cáo tài chính, chế độ chứng từ kế toán, chế độ sổ kế toán. Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam khóa sổ kế toán để tính chuyển số dư từ tài khoản cũ sang số dư tài khoản mới theo Quyết định này trong niên độ kế toán năm 2007. Những quy định khác về kế toán không quy định trong Quyết định này được thực hiện theo Luật Kế toán, Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh.

Quyết định được đăng Công báo ngày  8/9/2007 (các số từ 656-665) và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article