Quỹ đầu tư phát triển địa phương là một tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương, thực hiện chức năng đầu tư tài chính và đầu tư phát triển.

Theo Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, Quỹ đầu tư phát triển địa phương là một tổ chức tài chính Nhà nước của địa phương, thực hiện chức năng đầu tư tài chính và đầu tư phát triển.

Nghị định quy định về hoạt động, vốn hoạt động, tổ chức, chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Đối tượng cho vay của Quỹ là các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng có phương án thu hồi vốn trực tiếp thuộc các chương trình, mục tiêu theo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua như dự án về giao thông, cấp nước, nhà ở khu đô thị, khu dân cư, di chuyển sắp xếp lại các cơ sở sản xuất, xử lý rác thải khu đô thị và các dự án quan trọng do UBND cấp tỉnh quyết định. Chủ đầu tư là các tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 12 của Nghị định sẽ được vay vốn của Quỹ. Lãi suất cho vay của Quỹ đối với các dự án theo nguyên tắc không thấp hơn lãi suất tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Nghị định được đăng Công báo ngày 4/9/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article