Ngày 5/9/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 139/2007/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp liên quan đến thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp.

Ngày 5/9/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 139/2007/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp liên quan đến thành lập, tổ chức quản lý, hoạt động, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp.

Đối tượng áp dụng của Nghị định bao gồm các công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân (kể cả các doanh nghiệp được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước); doanh nghiệp của tổ chức Đảng, tổ chức chính trị-xã hội; doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài (kể cả các doanh nghiệp không đăng ký lại theo Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006); hộ kinh doanh cá thể; tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp.

Nghị định hướng dẫn về ngành nghề cấm kinh doanh, quyền góp vốn mua cổ phần, cổ đông sáng lập, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phương thức bầu dồn phiếu, các trường hợp chuyển đổi v.v…, hướng dẫn bổ sung về một số quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty TNHH, về Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên HĐQT và họp HĐQT, tập đoàn kinh tế. Các cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân bị cấm sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước để góp vốn, mua cổ phần và thành lập doanh nghiệp để thu lợi riêng.

Luật sửa đổi, bổ sung 10 luật chuyên ngành liên quan và các luật đặc thù khác được Quốc hội thông qua sau khi Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Nghị định được đăng Công báo ngày 20/9/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article