Dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài vừa được bổ sung vào Danh mục dịch vụ, sản phẩm công ích.

Theo Quyết định số 133/2007/QĐ-TTg ngày 17/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ, dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài vừa được bổ sung vào Danh mục dịch vụ, sản phẩm công ích ban hành kèm theo Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11/3/2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích.

Quyết định được đăng Công báo ngày 30/8/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article