Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán áp dụng thống nhất trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước đã được ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-KTNN ngày 26/6/2007.

Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán áp dụng thống nhất trong hoạt động kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước đã được ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-KTNN ngày 26/6/2007.

Quyết định được đăng Công báo ngày 27/8/2007 (các số từ 610-621) và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định 292/QĐ-KTNN ngày 5/5/2004 và Quyết định số 280/QĐ-KTNN ngày 2/4/2005.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article