Liên bộ Tài chính, Lao động, Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 95/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn về phí giới thiệu việc làm, áp dụng đối với việc tư vấn, giới thiệu, cung ứng lao động theo Nghị định số 19/2005/NĐ-CP.

Ngày 7/8/2007, Liên bộ Tài chính, Lao động, Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 95/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn về phí giới thiệu việc làm, áp dụng đối với việc tư vấn, giới thiệu, cung ứng lao động theo Nghị định số 19/2005/NĐ-CP quy định điều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm.

Tổ chức giới thiệu việc làm được thu phí theo quy định tại Thông tư này bao gồm doanh nghiệp hoạt động giới thiệu việc làm, Trung tâm giới thiệu việc làm. Người lao động không phải trả phí trong các trường hợp tư vấn, được giới thiệu việc làm ở các Trung tâm giới thiệu việc làm hoặc trường hợp được tuyển theo yêu cầu của người sử dụng lao động ở các Trung tâm giới thiệu việc làm.

Thông tư được đăng Công báo ngày 27/8/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article