Danh mục thuốc thú y thủy sản, Danh mục sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BTS ngày 31/7/2007.

Bộ Thủy sản đã ban hành Danh mục thuốc thú y thủy sản, Danh mục sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam kèm theo Quyết định số 10/2007/QĐ-BTS ngày 31/7/2007.

Quyết định được đăng Công báo ngày 26/8/2007 (các số từ 598-607) và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article