Ngày 7/8/2007, Bộ Công nghiệp đã có Quyết định số 37/2007/QĐ-BCN ban hành 11 lĩnh vực đầu tư có điều kiện (đầu tư phát triển điện lực, dầu khí, thăm dò, khai thác, chế biến, khai thác khoáng sản, luyện kim…) và những điều kiện đầu tư trong các lĩnh vực đó.

Ngày 7/8/2007, Bộ Công nghiệp đã có Quyết định số 37/2007/QĐ-BCN ban hành 11 lĩnh vực đầu tư có điều kiện (đầu tư phát triển điện lực, dầu khí, thăm dò, khai thác, chế biến, khai thác khoáng sản, luyện kim…) và những điều kiện đầu tư trong các lĩnh vực đó.

Quyết định được đăng Công báo ngày 23/8/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article