Ngày 9/8/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg, quy định việc thuê tổ chức, cá nhân người nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Ngày 9/8/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg, quy định việc thuê tổ chức, cá nhân người nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định việc thuê và hình thức thuê tư vấn nước ngoài lập đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn. Có hai hình thức thuê tư vấn nước ngoài: thuê chuyên gia (có chứng chỉ hành nghề tư vấn xây dựng, có ít nhất 5 năm hành nghề và đã tham gia thực hiện hoàn chỉnh ít nhất 3 dịch vụ tư vấn xây dựng cùng loại với dịch vụ tư vấn dự kiến thuê), thuê tổ chức tư (có đăng ký hoạt động, có tư cách pháp nhân, đã thực hiện ít nhất 3 dịch vụ tư vấn xây dựng cùng loại với dịch vụ tư vấn dự kiến thuê v.v…). Quyết định cũng quy định cụ thể về quản lý chi phí và hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài, quản lý nhà thầu tư vấn nước ngoài.

Quyết định được đăng Công báo ngày 22/8/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article