Theo Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 1/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương chủ động xem xét, quyết định việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp vào ngày thứ bảy.

Theo Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 1/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương chủ động xem xét, quyết định việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp vào ngày thứ bảy. Các cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm tổ chức làm việc vào các thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, tết) để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính, trong đó có cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư, thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng hóa quá cảnh, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

Quyết định được đăng Công báo ngày 18/8/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article