Bộ Thương mại đã ban hành Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 6/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại.

Bộ Thương mại đã ban hành Thông tư liên tịch số 07/2007/TTLT-BTM-BTC ngày 6/7/2007 hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 36/2006/NĐ-CP ngày 4/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

Các hình thức khuyến mại phải được thông báo bằng văn bản đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại. Việc tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam hoặc tham gia hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài phải được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước trước ngày 1/10 của năm trước năm tổ chức. Trường hợp đăng ký sau thời hạn trên, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại phải đăng ký trước ngày khai mạc chậm nhất 30 ngày (đối với hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam) và chậm nhất 45 ngày đối với hội chợ, triển lãm thương mại ở nước ngoài. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc hội chợ, triển lãm thương mại, thương nhân, tổ chức hoạt động có liên quan đến thương mại phải báo cáo bằng văn bản kết quả tổ chức đến cơ quan quản lý nhà nước theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư này. Bộ Thương mại chịu trách nhiệm giải quyết việc đăng ký thực hiện khuyến mại, đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.

Nghị định được đăng Công báo ngày 15/8/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article