Danh mục bổ sung 125 loại phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 67/2007/QĐ-BTC ngày 10/7/2007.

Danh mục bổ sung 125 loại phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 67/2007/QĐ-BTC ngày 10/7/2007.

Quyết định được đăng Công báo ngày 14/8/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article