Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi vừa được Bộ Tài chính sửa đổi tạm thời tại Quyết định số 69/2007/QĐ-BTC ngày 3/8/2007.

Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo  ngày 28/7/2006, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 78/2006/QĐ-BTC ngày 29/12/2006 vừa được Bộ Tài chính sửa đổi tạm thời tại Quyết định số 69/2007/QĐ-BTC ngày 3/8/2007, áp dụng cho các tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 8/8/2007 cho đến khi có Quyết định mới của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cùng ngày, Bộ Tài chính cũng ban hành Quyết định số 70/2007/QĐ-BTC ban hành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới trên cơ sở sửa đổi, bổ sung mức thuế suất những mặt hàng này trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 39/2006/QĐ-BTC nói trên.

Các Quyết định trên được đăng Công báo ngày 7/8/2007, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Quyết định số 69/2007/QĐ-BTC được đính chính bởi Quyết định số 2450/2007/QĐ-BTC ngày 23/7/2007 (sai sót về lỗi chính tả và số thứ tự trình bày).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article