Ngày 14/6/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 60/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 85/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Ngày 14/6/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 60/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế. Thông tư ban hành hệ thống các biểu mẫu có liên quan và được đăng trên Công báo ngày 4/8/2007 (các số từ 528 đến số 535).

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này.

Thông tư được đính chính bởi Quyết định số 2476/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 25/7/2007 (đăng trên Công báo cùng ngày).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article