Ngày 18/7/2007, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội đã có Quyết định số 19/2007/QĐ-BLĐTBXH ban hành Quy định về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

Ngày 18/7/2007, Bộ Lao động-Thương binh và xã hội đã có Quyết định số 19/2007/QĐ-BLĐTBXH ban hành Quy định về tổ chức bộ máy hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

Quyết định được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Cùng ngày, Bộ cũng đã ra Quyết định số 18/2007/QĐ-BLĐTBXH ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

Các Quyết định nêu trên được đăng Công báo ngày 5/8/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article