Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 62/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Ngày 14/6/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 62/2007/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 97/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 quy định việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Người khai hải quan khai sai mã số, thuế suất lần đầu, cơ quan hải quan hướng dẫn để khai lại mã số, thuế suất cho chính xác, lập biên bản chứng nhận và không xử phạt. Thông tư ban hành Danh mục 47 mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử lý VPHC và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Thông tư được đăng Công báo ngày 21/7/2007 (các số từ 482 đến 485) và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Thông tư số 14/2005/TT-BTC ngày 16/2/2005 hướng dẫn thi hành Nghị định 138/2004/NĐ-CP quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article