Ngày 19/7/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 67/2007/QĐ-BTC hướng dẫn việc chuyển đổi các trung tâm thẩm định giá, trung tâm có chức năng thẩm định giá sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp thẩm định giá.

Ngày 19/7/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 67/2007/QĐ-BTC hướng dẫn việc chuyển đổi các trung tâm thẩm định giá, trung tâm có chức năng thẩm định giá sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp thẩm định giá quy định tại Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 3/8/2005 về thẩm định giá.

Các trung tâm nói trên sẽ chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển sang hoạt động theo một trong hai hình thức doanh nghiệp đó, các trung tâm phải tuân thủ các quy định về thành lập doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh. Nếu không chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp, các trung tâm nói trên sẽ phải chấm dứt hoạt động thẩm định giá và sửa đổi chức năng, nhiệm vụ để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Thông tư được đăng Công báo ngày 15/7/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article