Ngày 15/10/2007, Chính phủ ban hành Nghị định số 153/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản

Theo Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của  Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản, d oanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định là 6 tỷ đồng Việt Nam. Việc xác nhận vốn pháp định được thực hiện theo quy định pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã và đăng ký kinh doanh.

Nghị định quy định chi tiết về việc mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo hình thức ứng tiền trước; điều kiện, hợp đồng và thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, cấp chứng chỉ môi giới, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản. Cá nhân hoạt động môi giới, định giá bất động sản, quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và chuyên môn về môi giới, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản. Điều 24 của Nghị định hướng dẫn về xử lý chuyển tiếp các trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh về kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bất động sản trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Nghị định được đăng Công báo ngày 25/10/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article