Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 21/2007/TT-BL ĐTBXH hướng dẫn chi tiết một số quy định pháp luật về việc đưa người lao động Việt Nam đi  làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ngày 8/10/2007, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 21/2007/TT-BL ĐTBXH hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thông tư hướng dẫn về Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; thông báo về việc giao nhiệm vụ, thay đổi, chấm dứt việc giao nhiệm vụ cho chi nhánh (điều 19 của Luật); tổ chức sự nghiệp của nhà nước đưa người lao động  đi làm việc ở nước ngoài (điều 39 của Luật); thủ tục đăng ký hợp đồng, tuyển chọn và quản lý lao động; chế độ báo cáo (khoản 12 Điều 8 của Nghị định 126/2007/NĐ-CP).

Thông tư  được đăng Công báo ngày 23/10/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Thông tư số 22/2003/TT-BL ĐTBXH ngày 13/10/2003 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 81/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article