Danh mục bổ sung 95 loại phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 84/2007/QĐ-BNN ngày 4/10/2007 cuả Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Danh mục bổ sung 95 loại phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 84/2007/QĐ-BNN ngày 4/10/2007 cuả Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tổ chức, cá nhân có đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 7/10/2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng các loại phân bón tại Danh mục nói trên.

Quyết định được đăng Công báo ngày 16/10/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các loại phân bón quy định tại Điều 3 của Quyết định không được sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article