Ngày 4/10/2007, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 20/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động đang làm việc tại công ty nhà nước, đơn vị hạch toán phụ thuộc của công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nhà nước thực hiện cổ phần hóa

Ngày 4/10/2007, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 20/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động đang làm việc tại công ty nhà nước, đơn vị hạch toán phụ thuộc của công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nhà nước thực hiện cổ phần hóa theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ.

Thời gian được tính để mua cổ phần với giá ưu đãi là tổng thời gian thực tế làm việc trong khu vực nhà nước của người lao động đến thời điểm công bố giá trị của doanh nghiệp. Khi có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc công bố giá trị của doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp chỉ đạo Tổ giúp việc lập phương án sử dụng lao động, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 54 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP nói trên và giải quyết chế độ cho người lao động. Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động, lao động không bố trí được việc làm. Doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm thanh toán các khoản nợ về bảo hiểm xã hội, các khoản nợ với người lao động trước khi chuyển sang công ty cổ phần.

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/10/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Thông tư số 13/2005/TT-BLĐTBXH ngày 25/2/2005 hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article