Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 19/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương đối với công ty mẹ do Nhà nước làm chủ sở hữu và các công ty con trong Tập đoàn kinh tế.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 19/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Nghị định số 141/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương đối với công ty mẹ do Nhà nước làm chủ sở hữu và các công ty con trong Tập đoàn kinh tế.

Thông tư điều chỉnh các công ty mẹ là công ty nhà nước hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ; công ty con là thành viên trong Tập đoàn kinh tế do công ty mẹ làm chủ sở hữu hoặc nắm quyền chi phối (kể cả doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, công ty con ở nước ngoài). Thông tư ban hành các mẫu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, lao động, tiền lương và thu nhập của người lao động…; mẫu kế hoạch đơn giá tiền lương theo tổng doanh thu, theo đơn vị sản phẩm v.v…

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/10/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article