Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 51/2007/QĐ-BGTVT quy định chi tiết việc lập Sổ đăng bạ cảng hàng không, sân bay; thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay, Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay, Giấy phép kinh doanh cảng hàng không, Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không.

Ngày 4/10/2007, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quyết định số 51/2007/QĐ-BGTVT quy định chi tiết việc lập Sổ đăng bạ cảng hàng không, sân bay; thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký cảng hàng không, sân bay, Giấy chứng nhận khai thác cảng hàng không, sân bay, Giấy phép kinh doanh cảng hàng không, Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không.

Quyết định này áp dụng với mọi tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đăng ký, khai thác, kinh doanh cảng hàng không, sân bay, cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

Quyết định được đăng Công báo ngày 16/10/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 3046/2003/QĐ-BGTVT ngày 15/10/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông  vận tải ban hành Quy chế về cấp Giấy phép khai thác cảng hàng không, sân bay.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article