Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 115/2007/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Ngày 25/9/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 115/2007/TT-BTC  hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, áp dụng cho các đối tượng quy định tại Điều 3 Quy chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg  ngày 6/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán không thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư này.

Thông tư hướng dẫn về giám sát trong nội bộ doanh nghiệp, giám sát của chủ sở hữu, phân tích đánh giá doanh nghiệp, chế độ báo cáo của doanh nghiệp.

Thông tư được đăng Công báo ngày 01/10/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Thông tư số 42/2004/TT-BTC ngày 20/5/2004 bị thay thế bởi Thông tư này.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article