Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người.

Ngày 31/8/2007, Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư liên tịch số 11/2007/TTLT-BYT-BTC-BCT hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về giá thuốc dùng cho người.

Nhà nước quản lý giá thuốc theo nguyên tắc: các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ thuốc tự định giá, cạnh tranh về giá, chịu sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan quản lý nhà nước về giá thuốc theo quy định tại Luật Dược, Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược, Thông tư này và các quy định liên quan.

Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép hoạt động sản xuất, nhập khẩu, bán buôn, bán lẻ thuốc (sau đây gọi là cơ sở) nộp hồ sơ giá thuốc cho Cục Quản lý Dược Việt Nam hoặc Sở Y tế để được giám sát việc kê khai và kê khai lại giá thuốc. Các cơ sở này có quyền tự định giá thuốc do cơ sở kinh doanh, có trách nhiệm thực hiện đầy đủ theo hướng dẫn về kê khai, kê khai lại giá thuốc tại Thông tư này và các văn bản pháp luật liên quan. Cơ sở bán buôn thuốc thực hiện việc niêm yết giá bán buôn từng loại thuốc bằng cách thông báo công khai trên bảng, trên giấy hoặc bằng các hình thức khác tại nơi giao dịch, bán thuốc, thuận tiện cho việc quan sát của khách hàng và không được bán cao hơn giá niêm yết.

Thông tư được đăng Công báo ngày 01/10/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Thông tư liên tịch số 08/2003/TTLT-BYT-BTC ngày 25/7/2003 bị thay thế bởi Thông tư này. Các quy định trước đây về quản lý nhà nước về giá thuốc trái với Thông tư này đều bị bãi bỏ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article