Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 9,0%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 7,5%/năm.

Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 9,0%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 7,5%/năm. Lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 8,7%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 6,9%/năm. Mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư là 3,9%/năm, áp dụng cho hợp đồng hỗ trợ sau đầu tư ký với Ngân hàng Phát triển Việt Nam kể từ ngày 16/1/2007.

Lãi suất trên được công bố tại Quyết định số 75/2007/QĐ-BTC ngày 30/8/2007.

Quyết định được đăng Công báo ngày 10/9/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 08/2007/QĐ-BTC ngày 2/3/2007 về lãi suất cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article