Chế độ kế toán bảo hiểm xã hội, bao gồm các hệ thống chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán và hình thức kế toán, báo cáo tài chính đã được ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007.

Chế độ kế toán bảo hiểm xã hội, bao gồm Hệ thống chứng từ kế toán, Hệ thống tài khoản kế toán, Hệ thống sổ kế toán và hình thức kế toán, Hệ thống báo cáo tài chính đã được ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC ngày 22/6/2007.

Quyết định được đăng Công báo ngày 20/8/2007 (các số từ 578-589) và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các Quyết định số 1124/TC-QĐ-CĐKT ngày 12/12/1996, số 140/1999/QĐ-BTC ngày 15/11/1999, số 07/2003/QĐ-BTC ngày 17/10/2003 và số 18/2004/QĐ-BTC ngày 16/2/2004 bị thay thế bởi Quyết định này.

Ngày 31/7/2007, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 2580/QĐ-BTC đính chính Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC nói trên (đăng Công báo cùng ngày).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article