Ngày 6/11/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký  Quyết định số 1471/2007/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Kiên Giang.

Ngày 6/11/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1471/2007/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Kiên Giang.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Kiên Giang trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang là tổ chức có tư cách pháp nhân, có tài khoản, trụ sở làm việc và con dấu hình Quốc huy, có nhiệm vụ, quyền hạn quản lý về đầu tư đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kiên Giang theo quy định tại Điều 81 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác liên quan đến quản lý và phát triển các khu công nghiệp theo phân cấp, ủy quyền của pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý theo quy định pháp luật.

Quyết định được đăng Công báo ngày 17/11/2007 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article