Tổ chức công nhận thực hiện việc đánh giá, xác nhận phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận sự phù hợp có năng lực phù hợp với các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn tương ứng.

Tổ chức công nhận được thành lập để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước đối với hoạt động đánh giá sự phù hợp. Các tổ chức này thực hiện việc đánh giá, xác nhận phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức giám định, tổ chức chứng nhận sự phù hợp có năng lực phù hợp với các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn tương ứng.

Theo Quyết định số 26/2007/QĐ-BKHCN ngày 31/10/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ, tổ chức công nhận hoạt động theo nguyên tắc: độc lập, khách quan và không phân biệt đối xử; bảo mật mọi thông tin liên quan đến tổ chức đề nghị công nhận; không thực hiện tư vấn về công nhận cho các tổ chức đề nghị công nhận. Tiêu chuẩn sử dụng để đánh giá, công nhận được quy định tại Điều 12 của Quyết định. Chứng chỉ công nhận do Tổ chức công nhận cấp có hiệu lực không quá 5 năm

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học công nghệ thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động công nhận. Tổ chức công nhận phải cập nhật thông tin và công bố rộng rãi về các tổ chức được công nhận, ít nhất là thông tin về tên, địa chỉ, hiệu lực và phạm vi được công nhận. Định kỳ 6 tháng hoặc đột xuất khi có yêu cầu, Tổ chức công nhận phải báo cáo kết quả hoạt động công nhận cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Quyết định được đăng Công báo ngày 14/11/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article