Ngày 24/10/2007, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Ngày 24/10/2007, Bộ Tài chính đã có Quyết định số 89/2007/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Đối tượng bắt buộc phải được doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm gồm doanh nghiệp, tổ chức có thực hiện phát hành chứng khoán ra công chúng, tổ chức niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán.

Doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận phải có vốn điều lệ hoặc vốn chủ sở hữu từ 2 tỷ đồng trở lên đối với doanh nghiệp kiểm toán trong nước, vốn điều lệ tối thiểu là 300 ngàn USD đối với doanh nghiệp kiểm toán có vốn đầu tư nước ngoài, có số lượng kiểm toán viên đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại Điều 8 của Quy chế này từ 7 người trở lên, có thời gian hoạt động kiểm toán tại Việt nam tối thiểu là tròn ba năm tính từ ngày thành lập đến ngày nộp đơn đăng ký tham gia kiểm toán, có số lượng khách hàng kiểm toán hàng năm tối thiểu là 30 đơn vị trong hai năm gần nhất v.v…. Định kỳ mỗi năm một lần, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tiến hành xem xét, chấp thuận các doanh nghiệp kiểm toán có đủ điều kiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán. Từ ngày 1/10 đến ngày 30/10 hàng năm, doanh nghiệp kiểm toán có nh cầu tham gia kiểm toán tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán phải nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 02 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 8 Quy chế nói trên.

Quyết định được đăng Công báo ngày 14/11/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán ban hành tại Quyết định số 76/2004/QĐ-BTC ngày 22/9/2004.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article