Thuốc lá điếu và xì gà nhập khẩu vào Việt Nam phải được dán tem, trừ  các trường hợp quy định tại khoản 2 Mục I của Thông tư số 124/2007/TT-BTC hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý tem thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu.

Theo Thông tư số 124/2007/TT-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, sử dụng, quản lý tem thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu, khi nhập khẩu vào Việt Nam, các mặt hàng trên phải được dán tem, trừ  các trường hợp quy định tại khoản 2 Mục I của Thông tư này.

Các loại tem trên được in, phát hành, quản lý và sử dụng theo quy định tại Chế độ quản lý sử dụng ấn chỉ thuế ban hành tại Quyết định số 30/2001/QĐ-BTC và quy định tại Thông tư này. Tổng cục Thuế có trách nhiệm tổ chức in và cấp phát tem cho Cục Thuế cấp tỉnh để Cục Thuế cấp cho doanh nghiệp nhập khẩu. Doanh nghiệp nhập khẩu có công văn (theo mẫu đính kèm Thông tư này) đề nghị Cục Thuế quản lý trực tiếp cấp tem cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhập khẩu phải đăng ký số lượng tem từng loại dự kiến sử dụng với Cục Thuế cấp tỉnh nơi đăng ký nộp thuế trước ngày 30/10 hàng năm và phải nộp báo cáo tình hình sử dụng tem theo quý và quyết toán sử dụng tem theo năm với cơ quan thuế nơi doanh nghiệp nhận tem. Nếu còn tem chưa sử dụng thì doanh nghiệp nhập khẩu phải nộp lại cho cơ quan thuế. Trường hợp có nhu cầu sử dụng tiếp, phải ghi rõ trong báo cáo hoặc có công văn gửi cơ quan thuế đề nghị được sử dụng tiếp.

Thuốc lá điếu, xì gà nhập khẩu thuộc loại phải dán tem nhưng không có tem, hoặc dán tem không đúng quy định, dán tem giả đều bị coi là hoàng hóa vi phạm và bị xử lý theo quy định xử lý thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả.

Thông tư được đăng Công báo ngày 9/11/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article