Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC quy định nguyên tắc, nội dung liên quan đến hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán

Ngày 22/10/2007, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 87/2007/QÐ-BTC quy định nguyên tắc, nội dung liên quan đến hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán đối với Trung tâm lưu ký chứng khoán, thành viên của Trung tâm lưu ký chứng khoán, tổ chức phát hành, Ngân hàng thanh toán và các khách hàng đăng ký, lưu ký chứng khoán.

Trung tâm lưu ký chứng khoán quy định cụ thể quy trình, thủ tục về Đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán phù hợp với quy định của Quy chế này.

Quyết định được đăng Công báo ngày 3/11/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 60/2004/QĐ-BTC ngày 15/7/2004 về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article